Privacy

De bvba PRINT CAPITAL, met maatschappelijke zetel gevestigd in de Chemin du Lanternier 21 te 1380 Lasne in België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0840 739 580 (hierna genoemd “PRINT CAPITAL”), hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van haar Website www.yetiprint.com (hierna genoemd “de Website”).

Voor de toegang tot de Website en het gebruik van bepaalde activiteiten verwant aan de Website (zoals de creatie van een account om gepersonaliseerde etiketten te kunnen bestellen) moet de gebruiker bepaalde persoonlijke gegevens meedelen zoals – naargelang de situatie – zijn voornaam, zijn naam, zijn adres, zijn e-mailadres, zijn telefoonnummer, zijn gebruikersnaam als geregistreerde gebruiker van de Website, zijn bijbehorend wachtwoord, e.d.m. De bezoeker krijgt geen toegang tot de Website en kan de activiteit in kwestie niet uitvoeren als hij de desbetreffende persoonlijke gegevens niet meedeelt. Voor het overige kan een gebruiker op de Website surfen zonder in principe persoonlijke gegevens mee te delen.

PRINT CAPITAL is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die aan de onderneming worden meegedeeld en de verwerking ervan kan worden toevertrouwd aan onderaannemers. PRINT CAPITAL zal de nodige maatregelen treffen om te garanderen dat de verwerking van die persoonlijke gegevens veilig is.

De door de gebruiker meegedeelde persoonlijke gegevens worden naargelang de situatie gebruikt om i) die gebruiker toegang te geven tot de Website en de desbetreffende activiteit verwant aan de Website te laten uit voeren, ii) te reageren wanneer die gebruiker contact zoekt met PRINT CAPITAL, iii) het contract tussen PRINT CAPITAL en de gebruiker tot uitvoering te brengen, iv) statistieken op te stellen en/of voor direct marketing.

De Website kan gebruikmaken van “cookies”. Cookies zijn kleine digitale bestanden die bij de gebruiker op de harde schijf van zijn computer worden geplaatst. De cookies afkomstig van de Website dienen alleen om de verzending van communicatie via een elektronisch communicatienetwerk mogelijk of eenvoudiger te maken of om een dienst van de onderneming informatie te verschaffen die uitdrukkelijk door de gebruiker van de Website is gevraagd. De cookies afkomstig van de Website dienen met name om aan te geven dat de gebruiker i) al bepaalde voorwaarden heeft aanvaard , ii) met het systeem heeft gecommuniceerd, iii) een bepaalde taal heeft gekozen, …. zodat hij deze handelingen niet telkens opnieuw moet doorlopen. De gebruiker kan zijn browser zodanig instellen dat het gebruik van cookies wordt toegestaan of geweigerd. Hij kan de achtergelaten cookies ook verwijderen. De gebruiker wordt er echter op gewezen dat bepaalde pagina’s van de Website mogelijk niet correct worden weergegeven of zelfs helemaal niet toegankelijk zijn als hij het gebruik van cookies niet toestaat. Bepaalde acties kunnen niet meer automatisch herhaald worden als hij zijn bestaande cookies verwijderd

Het onderhavige document valt onder en wordt begrepen in het licht van het Belgisch recht. Het kan soms worden gewijzigd en de nieuwe bepalingen zijn, tenzij anders bepaald, in principe meteen van kracht zodra ze online worden geplaatst op de Website.

De gebruiker kan aanspraak maken op zijn wettelijke rechten op de toegang en verbetering door per post een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek met een kopie van de voor- en achterzijde van zijn identiteitskaart te sturen naar PRINT CAPITAL, Chemin du Lanternier 21 te 1380 Lasne – België of door een e-mail te sturen naar het adres info@yetiprint.com. In het geval van een elektronische identiteitskaart moet de gebruiker ook een officieel bewijs van woonst bijvoegen. Elke gebruiker kan zich via de bovenstaande procedure ook verzetten tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens voor gebruik via direct marketing.